Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam

Posted on: Tue, 05/23/2017 - 03:32 By: admin

Title:Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu Khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors:Nguyễn, Bình Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Thảo

Keywords:Quản trị rủi ro
Tín dụng
Tài chính
Quản lý tài chính

Issue Date:2014

Publisher:ĐHKT

Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS)

Posted on: Mon, 05/22/2017 - 10:45 By: admin

Title: Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors: Phạm, Minh Tú, người hướng dẫn
Mai, Xuân Lân, 1974-

Keywords: Tài chính
Phân tích tài chính
Dịch vụ nhà
Khu đô thị

Issue Date: 2014

Ebook chủ đề Tâm lý học

Posted on: Mon, 05/15/2017 - 13:04 By: admin

Kính gửi bạn đọc ngành Tâm lý học một số ebook mới:
1/ A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, Courage,
Love, and Behaviorism
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25510
2/ Child Neuropsychology: Assessment and Interventions for
Neurodevelopmental Disorders
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34127
3/ Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications

Subscribe to