Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 04:37 By: admin

Title: Chiến lược phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà, 1969-

Keywords: Chiến lược phát triển
Quản trị kinh doanh
Hoạch định chiến lược

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43661

Appears in Collections:UEB - Master Theses