Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn

Posted on: Tue, 06/13/2017 - 23:02 By: admin

 

 

Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Authors: Lê, Quân , người hướng dẫn
Hà, Thị Thanh Xuân, 1982-

Keywords: Tuyển dụng
Nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43657

Appears in Collections:UEB - Master Theses