Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Posted on: Sat, 06/17/2017 - 00:21 By: admin
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20 Authors: Vũ, Quốc Huy , người hướng dẫn Bùi, Thị Tuyết Nhung Keywords: Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Công thương Phát triển kinh doanh Issue Date: 2013 Publisher: ĐHKT Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Phân tích, luận giải để làm sáng tỏ hơn cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng và phát triển dịch vụ ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đánh giá kết quả đạt (...) Electronic Resources URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43650 Appears in Collections: UEB - Master Theses Files in This Item: