Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây

Posted on: Thu, 06/22/2017 - 06:22 By: admin

Title: Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20

Authors: Lê, Xuân Nghĩa , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Phương Loan

Keywords: Ngân hàng
Tài chính
Dự án đầu tư
Thẩm định dự án

Issue Date: 2013

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích và luận giải về mặt lý luận và thực tiễn tính chất của dự án đầu tư (DAĐT) và công tác thẩm định DAĐT. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây (BIDV H (...)
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43649

Appears in Collections:UEB - Master Theses