Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS)

Posted on: Mon, 05/22/2017 - 10:45 By: admin

Title: Phân tích tài chính Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Authors: Phạm, Minh Tú, người hướng dẫn
Mai, Xuân Lân, 1974-

Keywords: Tài chính
Phân tích tài chính
Dịch vụ nhà
Khu đô thị

Issue Date: 2014

Publisher: ĐHKT

Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43641

Appears in Collections:UEB - Master Theses